06-08-2019

PRAWO UE: DELEGOWANIE DO SZWAJCARII.

Szwajcaria nie należy do UE i dlatego delegowanie odbywa się na innych warunkach niż w przypadku Państw UE...

15-12-2018

DROIT DE L’UE. LE REPOS HEBDOMADAIRE.

Dans l'affaire C-306/16, la Cour de justice a interprété la question du repos hebdomadaire à l’intérieur de chaque période de sept jours ...

15-12-2018

EU LAW. WEEKLY REST PERIOD.

In the case C-306/16 The Court of Justice made an interpretation of the issue on weekly rest period within each seven-day period...

15-12-2018

PRAWO UE. MINIMALNY TYGODNIOWY ODPOCZYNEK.

Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-306/16 dokonał intepretacji kwestii minimalnego odpoczynku dobowego w referencynjnym okesie pracy...

13-11-2018

EU LAW. A1 – 1 MONTH OF „INSURANCE“ BEFORE BEING POSTED.

In the Case C-451/17, the Court of Justice took a position on the issue of the employee's monthly insurance period in his country of origin for the purpose of being posted to another Member State...

13-11-2018

PRAWO UE. A1 – MIESIĄC UBEZPIECZENIA PRZED ODDELEGOWANIEM.

W sprawie C-451/17 TS zajął stanowisko w kwestii miesięcznego okresu ubezpieczenia pracownika w kraju jego pochodzenia w celu oddelegowania do innego kraju członkowskiego...

29-08-2018

DROIT DE L'UE. LA NOUVELLE DIRECTIVE SUR LE DÉTACHEMENT DES TRAVAILLEURS.

Le 28 juin 2018 le Parlement européen a adopté la directive 2018/957 concernant le détachement de travailleurs et le document a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 9 juillet 2018. La directive doit être transposée par les États membres dans leur législation nationale d'ici au 30 juillet 2020...

29-08-2018

EU LAW. THE NEW DIRECTIVE ON POSTING OF WORKERS.

On 28 June 2018 the European Parliament adopted the Directive 2018/957 concerning the posting of workers and the document was published in the Official Journal of the European Union on 9 July 2018. The Directive must be transposed by member states into their national legislation by 30 July 2020...

29-08-2018

PRAWO UE. NOWA DYREKTYWA DOT. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW.

Dyrektywa 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 dotycząca delegowania pracowników została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 lipca 2018. Dyrektywa musi zostać transponowana przez państwa członkowskie do ich ustawodawstwa krajowego do dnia 30 lipca 2020...

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO SWITZERLAND

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Switzerland.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO SWEDEN.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Sweden.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO SPAIN.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Spain.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO PORTUGAL.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Portugal.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO POLAND.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Poland.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO ITALY.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Italy.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO HUNGARY.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Hungary.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO GREECE.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Greece.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO GERMANY.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Germany.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO FRANCE.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to France.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO FINLAND.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Finland.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO DENMARK.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Denmark.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO BELGIUM.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Belgium.

18-01-2018

OBLIGATIONS IN CASE OF POSTING OF EMPLOYEES TO AUSTRIA.

Basic duties for employers in respect of posting of workers to Austria.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO WŁOCH.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Włoch.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO WĘGIER.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Węgier.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO SZWECJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Szwecji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO SZWAJCARII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Szwajcarii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO PORTUGALII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Portugalii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO POLSKI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Polski.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO NIEMIEC.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Niemiec.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO HISZPANII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Hiszpanii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO GRECJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Grecji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FRANCJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Francji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FINLANDII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Finlandii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO DANII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Danii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO BELGII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Belgii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO AUSTRII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Austrii.

29-10-2017

EU LAW. THE TRANSFER OF THE REGISTERED OFFICE OF A COMPANY TO ANOTHER STATE.

On the 25.10.2017 the Court of justice issued a judgment (Case C-106/16) relating to the transfer of the registered office of a company that is not accompanied by the transfer of its real head office to another Member State...

25-10-2017

PRAWO UE. PRZENIESIENIE STATUTOWEJ SIEDZIBY SPÓŁKI DO INNEGO PAŃSTWA.

Trybunał wydał wyrok w sprawie C-106/16 dotyczącej przeniesienia statutowej siedziby spółki, któremu nie towarzyszy przeniesienie jej rzeczywistej siedziby, do innego państwa członkowskiego...

20-09-2017

PRAWO UE. SZWECJA PRZYJMUJE PENSJĘ MINIMALNĄ W SEKTORZE BUDOWLANYM.

Po 10 latach negocjacji, Szwedzkie Związki Zawodowe oraz Szwedzka Federacja Pracodawców z Sektora Budownictwa uzgodniły stawki oraz części składowe płacy minimalnej dla pracowników delegowanych w sektorze budowlanym...

20-09-2017

EU LAW. SWEDEN FIXES THE MINIMUM PAY IN THE CONSTRUCTION SECTOR.

After almost ten years of negotiations, the Swedish trade union and the Swedish Construction Federation have decided what the minimum rates of pay for posted workers in the construction sector should include...

15-07-2017

LE DROIT DE L'UE. LE DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS DEVIENT DE PLUS EN PLUS DIFFICILE.

La directive 2014/67/UE a pour effet que le détachement de travailleurs soit de plus en plus difficile. Les États membres qui n'ont pas adopté la directive à temps (avant le 18.06.2016) mettent en place de nouvelles règles...

15-07-2017

EU LAW. POSTING OF WORKERS IS GETTING MORE AND MORE DIFFICULT.

The Directive 2014/67 /EU has brought to the situation that posting of workers is more and more difficult. Member States that have not adopted the Directive on time (by the 18.06.2016), are implementing new regulations...

13-07-2017

PRAWO UE. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW CORAZ TRUDNIEJSZE.

Dyrektywa Unijna 2014/67/UE sprawiła, że delegowanie pracowników staje się coraz trudniejsze. Kolejne Państwa, które nie zdążyły implementować niemniejszej dyrektywy na czas, tj. do 18.06.2016, wprowadzają nowe regulacje...

31-05-2017

PRAWO UE. WAŻNOŚĆ ZAŚWIADCZEŃ E101 / A1.

W sprawie C-620/15 francuska instytucja zabezpieczenia społecznego URSSAF zakwestionowała zaświadczenia A1 pracowników spółki A Rosa Flussschiff, wydanych przez szwajcarską instytucję zabezpieczenia społecznego...

15-06-2016

DROIT DE L’UE. L'INTERDICTION DU FOULARD AU TRAVAIL PEUT ETRE JUSTIFIEE.

Dans l'affaire C-157/15 l'avocat général est d'avis que l'interdiction de porter un foulard au travail peut être justifiée...

15-06-2016

EU LAW. THE BAN OF THE HEADSCARF IN THE WORKPLACE CAN BE JUSTIFIED.

In the Case C-157/15 Advocate General claims that the prohibition of manifesting religious symbols in the company, in this case, wearing a headscarf, may be admissible...

15-06-2016

PRAWO UE. ZAKAZ CHUSTY NA GŁOWIE W MIEJSCU PRACY MOŻE BYĆ UZASADNIONY.

W sprawie C-157/15 Rzecznik generalny stoi na stanowisku, że zakaz manifestowania przynależności religijnej w przedsiębiorstwie, w tym przypadku noszenia chusty na głowie, może być dopuszczalny...

14-04-2016

PRAWO UE. POLSKI PARLAMENT PRZECIWKO NOWELIZACJI DYREKTYWY O DELEGOWANIU.

W dniu 13.04.2016 wszystkie kluby parlamentarne zgodnie opowiedziały się za przyjęciem uchwały sprzeciwiającej się nowelizacji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej...

09-03-2016

DROIT DE L’UE. LA COMMISSION PRESENTE UNE REFORME DE LA DIRECTIVE SUR LE DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS

Le 08.03.2016 la Commission a présenté une proposition de reforme du Pilier des Droits Sociaux concernant le détachement des travailleurs...

09-03-2016

PRAWO UE. KOMISJA PRZEDSTAWIA REFORMĘ DYREKTYWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW.

W dniu 08.03.2016 Komisja Europejska przedstawiła pierwszy projekt dotyczący Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który obejmuje również rewizję zasad dotyczących delegowania pracowników...

09-03-2016

EU LAW. COMMISSION PRESENTS A REFORM OF THE POSTING OF WORKERS DIRECTIVE.

On the 08.03.2016 Commission presented a first project of the European Pillar of Social Rights that also includes a revision of the rules that apply to the Posting of workers...

22-01-2016

PRAWO PL. PROJEKT USTAWY O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU.

W dniu 19.01.2016 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę...

31-12-2015

PL LAW. THE POSTING OF WORKERS TO POLAND.

On 14 December 2015 the Ministry of Labour and Social Policy published a Draft Bill on the posting of workers (4 December 2015)...

31-12-2015

PRAWO PL. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW NA TERENIE POLSKI.

W dniu 14.12.2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ( z dnia 4 grudnia 2015)…

17-11-2015

EU LAW. THE AWARD OF PUBLIC CONTRACTS AND MINIMUM WAGE.

In July 2013, RegioPost was excluded by the municipality of Landau (Germany) from participation in a public procurement procedure relating to postal services in the municipality...

13-11-2015

POLSKA. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W Sprawie SK 9/14 Trybunał Konstytucyjny uznał za niesłuszne naliczanie przez ZUS składek od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku jeśli pensja pracownika delegowanego była niższa niż przecięte wynagrodzenie.

04-11-2015

SWEDEN. NEW PROPOSALS FOR BETTER CONTROL OF POSTED WORKERS.

The Posted Workers Committee has proposed a new document in order to better control posted workers in Sweden...

27-10-2015

EU LAW. LABOUR MOBILITY PACKAGE.

The European Committee of the Regions' Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture (SEDEC) met in September in order to discuss on fair working conditions and social standards for mobile workers, as the European Commission is expected to publish a Labour Mobility Package by the end of 2015...

27-10-2015

EU LAW. WORKRS EMPLOYED BY THE COMPANIES IN THE THIRD COUNTRY.

The case C-292/14 is to respond to the question whether a Member State should meet the obligations under Directive 80/987/EEC when the workers were engaged as sailors by a company which has its registered office in a third country but its real seat is in the Member State where the undertaking was declared insolvent by a court under the law of that Member State...

18-09-2015

EU LAW. WORKING TIME OF EMPLOYEES WITHOUT FIXED WORKING PLACE.

On the 10.09.2015 the Court of Justice stated on the journeys made by workers without fixed working place between their homes and the first and last customer of the day (C-266/14)...

15-09-2015

PRAWO UE. CZAS PRACY PRACOWNIKÓW BEZ STAŁEGO MIEJSCA PRACY.

W dniu 10.09.2015 Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie ws. czasu poświęcanego na dojazd do pierwszego klienta i powrót od ostatniego klienta w przypadku pracowników, którzy nie posiadają stałego miejsca świadczenia pracy (C-266/14)...

10-09-2015

PRAWO UE. TAKA SAMA PŁACA ZA TAKĄ SAMĄ PRACĘ.

W trakcie przemowy w dniu 09.09.2015, Jean-Claude Juncker przedstawił propozycje daleko idących zmian w zakresie wspólnego rynku pracy...

10-09-2015

LE DROIT DE L'UE. LE MEME SALAIRE POUR LE MEME TRAVAIL.

Lors du discours du 09.09.2015, Jean-Claude Juncker propose des changements importants en ce qui concerne le marché du travail européen...

10-09-2015

EU LAW. THE SAME SALARY FOR THE SAME WORK.

In the speech on the 09.09.2015, Jean-Claude Juncker proposes big changes concerning the European labour market...

01-09-2015

EU LAW. CONTROLS FOR POSTED WORKERS.

Holiday period does not mean a lack of activity in the posting sector. On 23.07.2015 the Belgian Parliament adopted a resolution in which it proposes measures regarding posted workers to the government and the social security institutions (ONSS)...

25-08-2015

PRAWO UE. KONTROLE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

Okres wakacyjny nie oznaczał braku aktywności w sektorze delegowania. W dniu 23.07.2015 Parlament belgijski przyjął Rezolucję, w której proponuje rządowi oraz instytucji ubezpieczeń społecznych (ONSS) szereg rozwiązań dotyczących pracowników delegowanych...

20-07-2015

EU LAW. CROATIANS CAN WORK IN 22 EU COUNTRIES.

On Wednesday 1 July 2015, Croatian nationals can seek employment in 22 EU member states. However, in five EU countries they still need a working visa...

20-07-2015

PRAWO EU. CHORWACI MOGĄ PODEJMOWAĆ PRACĘ W 22 KRAJACH UE.

Od środy 1 lipca 2015 obywatele chorwaccy mogą poszukiwać zatrudnienia w 22 państwach członkowskich UE. W dalszym ciągu w pięciu krajach UE będą potrzebować wizy w celu podjęcia pracy...

14-07-2015

PRAWO UE. OBYWATELE PAŃSTW TRZECICH W KONTEKŚCIE ŁĄCZENIA RODZIN.

W sprawie C-153/14 Trybunał odniósł się do Dyrektywy 2003/86/WE, która określa warunki łączenia rodzin przez obywateli państw trzecich zamieszkujących legalnie na terytorium państw członkowskich...

03-07-2015

LE DROIT DE L'UE. LE TEMPS DE TRAVAIL MAXIMUM DANS L'UE.

La Directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail 2003/88/CE impose la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire...

03-07-2015

LEGISLACION DE LA UE. TIEMPO MAXIMO DE TRABAJO EN LA UE.

Directiva relativa a aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo 2003/88/CE establece la duración máxima del tiempo de trabajo semanal y los períodos de descanso diarios y semanales...

03-07-2015

EU LAW. MAXIMUM WORKING TIME WITHIN THE EU.

Working time directive 2003/88/EC guarantees maximum weekly working time and minimum periods of rest (daily and weekly breaks)...

03-07-2015

PRAWO UE. MAKSYMALNY CZAS PRACY W UE.

Dyrektywa dotycząca aspektów organizacji czasu pracy 2003/88/WE ustanawia maksymalny tygodniowy czas pracy oraz obowiązkowy odpoczynek w wymiarze dziennym oraz tygodniowym...

16-06-2015

EU LAW. POSTING OF WORKERS BECOMING MORE TIGHTLY CONTROLLED.

With the adoption of a new directive regarding the implementation of the Posting of workers in 2014, companies face ever increasing administrative burdens from new European Union States...

12-06-2015

PRAWO UE. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW CORAZ SZCZELNIEJ KONTROLOWANE.

Wraz z przyjęciem nowej dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników w 2014 roku, firmy napotykają coraz więcej utrudnień administracyjnych ze strony kolejnych Państw Unii Europejskiej...

02-06-2015

EU LAW. INFRINGEMENT CASE AGAINST GERMANY REGARDING THE TRANSPORT SECTOR.

On the 19.05.2015 Commission sent a Letter of Formal Notice to Germany. It starts the infringement procedure.

05-05-2015

PRAWO UE. DYREKTYWA 2003/88/WE WS. CZASU PRACY.

Audiencia Nacional (Hiszpania) wystąpiła z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (Sprawa C-266/14) odnośnie czasu pracy w kontekście Dyrektywy 2003/88/WE...

05-05-2015

EU LAW. DIRECTIVE 2003/88/EC ON WORKING TIME.

An interesting issue was raised by the Spanish Audiencia Nacional for a preliminary ruling (Case C-266/14) dealing with Directive 2003/88 on working time...

28-04-2015

EU LAW. SUSPENSION OF DRIVING LICENCE IN ANOTHER MEMBER STATE.

On 23.04.2015, the Court of Justice ruled on the case (C-260/13) concerning a holder of a driving licence that was prohibited from driving in the territory of another member state after committing a road offence in that state...

27-04-2015

PRAWO UE. UTRATA PRAWA JAZDY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM.

W dniu 23.04.2015 Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w sprawie (C-260/13) dotyczącej odmowy przez państwo UE możliwości prowadzenia pojazdów silnikowych posiadaczowi prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie, w przypadku popełnienia na jego terytorium wykroczenia drogowego skutkującego niezdolnością do prowadzenia pojazdów...

10-04-2015

FR LAW. A NEW LAW ON THE POSTING OF WORKERS TO FRANCE.

On the 01.04.2015 France adopted a new law aimed at preventing abuses in the posting of workers as well as the fight against undeclared work...

03-04-2015

PRAWO FR. DEKRET WS. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FRANCJI.

01.04.2015 we Francji wszedł w życie dekret mający na celu zapobieganie nadużyciom w sektorze delegowania pracowników, jak również walkę z pracą nielegalną...

03-04-2015

EU LAW. SOCIAL BENEFITS FOR UE CITIZENS.

On the 26.03.2014, the Advocate General issued an opinion in case C-67/14, in which Melchior Wathelet commented on the entitlement to social benefits of EU citizens that travel to another EU State in order to seek employment...

03-04-2015

PRAWO UE. ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OBYWATELI UNII.

W dniu 26.03.2015 Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie C-67/14, w której ustosunkował się do możliwości pobierania świadczeń socjalnych przez obywateli Unii przybywających do państwa, którego nie są obywatelami w poszukiwaniu pracy w tym państwie...

16-03-2015

STATISTICS ON THE COURT OF JUSTICE IN 2014.

Last year was the most productive year in the Court’s history in terms of cases closed. In 2014 the Court brought...

16-03-2015

STATYSTYKI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ZA 2014 ROK.

Ubiegły rok okazał się „rekordowym“ rokiem Trybunału Sprawiedliwości w ujęciu zakończonych spraw. W 2014 Trybunał zakończył...

10-03-2015

MOTOR SHOW IN GENEVA.

For the first time it's time for a break. After having worked at many different trade shows for the first time I decided to share this moment...

16-02-2015

EU LAW. MINIMUM RATES OF PAY FOR POSTED WORKERS.

On the 12.02.2015 the European Court of Justice issued a judgement (C-396/13) regarding minimum rates of pay for posted workers…

16-02-2015

PRAWO UE: MINIMALNA STAWKA PŁACY PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W dniu 12.02.2015 Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie dotyczącej definicji minimalnej stawki płacy pracowników delegowanych (C-396/13).

14-01-2015

SOCIAL AGENDA NO 39 OF 12/2014.

Social Agenda no 39 includes an interview with the new European Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour mobility, Marianne Thyssen...

11-12-2014

WORKING TIME DIRECTIVE.

On 01 December 2014 The European Commission has launched an online public consultation on the review of the Working Time Directive...

11-12-2014

EU LAW. CRIMINAL PENALTIES FOR NON-COMPLIANCE WITH AN OBLIGATION TO MAKE A DECLARATION OF POSTED WORKERS.

On the 3.12.2014 the European Court of Justice issued a judgment (C-315/13) on criminal penalties for employers to whom the work is performed for non-compliance with an obligation to make a declaration of posted workers...

11-12-2014

PRAWO UE. SANKCJE KARNE DLA ODBIORCY USŁUG ZA BRAK ZGŁOSZENIA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W dniu 03.12.2014 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie (C-315/13) w sprawie sankcji karnych dla odbiorcy usług za brak zgłoszenia pracowników delegowanych...

18-11-2014

EU LAW. THE REFUSAL TO GRANT SOCIAL BENEFITS TO FOREIGNERS.

On 11.11.2014, the Court of Justice delivered a judgment concerning social benefits for foreigners seeking employment in the host country...

14-11-2014

PRAWO UE. ODMOWA PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBCOKRAJOWCOM.

W dniu 11.11.2014 Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok dotyczący świadczeń socjalnych dla obcokrajowców poszukujących pracy w państwie przyjmującym...

15-10-2014

EU LAW. THE ASSIGNMENT OF PAY AND THE CONCEPT OF A MINIMUM WAGE.

On the 18.09.2014 Advocate-General Niils Wahl issued an opinion in Case C - 396/13 concerning claims arising from the assignment of pay and the concept of a minimum wage...

15-10-2014

PRAWO UE. PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI ORAZ POJĘCIE MINIMALNEJ STAWKI PŁACY.

W dniu 18.09.2014 Rzecznik Generalny Niils Wahl wydał opinię w sprawie (C-396/13) dotyczącej wierzytelności wynikających z tytułu wynagrodzenia oraz pojęcia płacy minimalnej...

28-09-2014

EU LAW. MINIMUM WAGE IN THE CONTEXT OF PUBLIC PROCUREMENT.

On the 18.09.2014, the Court of Justice ruled that the requirement of the minimum wage for employees of companies, located outside the state in which there is a public procurement, is contrary to the freedom to provide services...

28-09-2014

PRAWO UE. MINIMALNE WYNAGRODZENIE W KONTEKŚCIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

W dniu 18.09.2014 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż wymóg minimalnego wynagrodzenia dla pracowników firm mających siedzibę poza państwem, w którym ma miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego jest sprzeczne ze swobodą świadczenia usług...

19-09-2014

PRAWO UE. PRACOWNICY DELEGOWANI Z PAŃSTW TRZECICH.

W dniu 11.09.2014 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał ważny wyrok (C-91/13) na temat delegowania pracowników wewnątrz Unii Europejskiej...

19-09-2014

EU LAW. POSTED WORKERS WHO ARE NATIONALS OF THIRD COUNTRIES.

On the 11.09.2014 the European Court of Justice issued an important judgment (C-91/13) on the posting of workers within the European Union...

12-09-2014

PRAWO PL. DYSKWALIFIKACJA DELEGOWANIA PRZEZ NIEWYSTARCZAJĄCY OBRÓT Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ.

Agencja pracy tymczasowej zakwestionowała decyzję ZUS dotyczącą odmowy wydania zaświadczenia A1 dla pracownika oddelegowanego do pracy na terenie Francji. ZUS stwierdził, że pracownik agencji pracy tymczasowej powinien podlegać francuskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych argumentując swoją decyzję, iż wyłącznie pracownicy firm, które osiągają w kraju obrót w wysokości 25% maja możliwość uzyskania stosownych zaświadczeń...

02-09-2014

EU LAW. EMPLOYMENT IN THE TERRITORY OF TWO OR MORE MEMBER STATES.

The European Court of Justice clarified the issue of employment in the territory of two or more Member States resulting from art. 14 paragraph 2, point b (ii) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 (ref. C-115/11)...

02-09-2014

PRAWO UE. ZATRUDNIENIE W KILKU PAŃSTWACH.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował kwestię zatrudnienia w kilku Państwach wynikającą z art. 14 ust. 2 pkt b (ii) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 roku (C-115/11)...