19-09-2014

Prawo UE. Pracownicy delegowani z państw trzecich.

W dniu 11.09.2014 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał ważny wyrok (C-91/13) na temat delegowania pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. 

Holenderskie przedsiębiorstwo Essent Energie Productie BV zakwestionowało karę pieniężną nałożoną przez Ministerstwo ds. Socjalnych i Zatrudnienia za zlecenie wykonania prac przez pracowników będących obywatelami państwa trzeciego bez wcześniejszego uzyskania przez nich pozwolenia na pracę, które jest wymagane przez holenderskie prawo. Essent skorzystał wówczas z usług niemieckiego przedsiębiorstwa, które delegowało do pracy w Holandii pracowników tureckich posiadających legalne zatrudnienie w Niemczech. 

Trybunał Sprawiedliwości przypomniał w swoim orzeczeniu, że „dziedzina dotycząca oddelegowywania pracowników najemnych będących obywatelami państwa trzeciego w ramach świadczenia usług transgranicznych nie jest, na dzień dzisiejszy, przedmiotem harmonizacji na poziomie Unii.” Trybunał zauważył w opisywanej sprawie, że pracownicy delegowani nie rościli sobie prawa dostępu do holenderskiego rynku pracy, ponieważ wrócili do swego kraju pochodzenia lub pobytu po wykonaniu zlecenia. W związku z powyższym Trybunał uznał w tym przypadku, że przepisy państwa członkowskiego nakładające obowiązek uzyskania dla pracowników delegowanych pozwolenia na pracę są w sprzeczności z art. 56 i art. 57 TFUE.

Mariusz Gładysz

Więcej artykułów:

04-03-2020

PRAWO UE. OBOWIAZEK NOTYFIKACJI PRACOWNIKOW DELEGOWANYCH W NIDERLANDACH.

Od 1 marca 2020 r. wszystkie osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz pracodawcy z innych krajów Europejskiego…

06-08-2019

PRAWO UE: DELEGOWANIE DO SZWAJCARII.

Szwajcaria nie należy do UE i dlatego delegowanie odbywa się na innych warunkach niż w przypadku Państw UE...

15-12-2018

PRAWO UE. MINIMALNY TYGODNIOWY ODPOCZYNEK.

Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-306/16 dokonał intepretacji kwestii minimalnego odpoczynku dobowego w referencynjnym…

13-11-2018

PRAWO UE. A1 – MIESIĄC UBEZPIECZENIA PRZED ODDELEGOWANIEM.

W sprawie C-451/17 TS zajął stanowisko w kwestii miesięcznego okresu ubezpieczenia pracownika w kraju jego pochodzenia w celu…

29-08-2018

PRAWO UE. NOWA DYREKTYWA DOT. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW.

Dyrektywa 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 dotycząca delegowania pracowników została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii…

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO WŁOCH.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Włoch.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO WĘGIER.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Węgier.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO SZWECJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Szwecji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO SZWAJCARII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Szwajcarii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO PORTUGALII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Portugalii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO POLSKI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Polski.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO NIEMIEC.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Niemiec.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO HISZPANII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Hiszpanii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO GRECJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Grecji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FRANCJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Francji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FINLANDII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Finlandii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO DANII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Danii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO BELGII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Belgii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO AUSTRII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Austrii.

25-10-2017

PRAWO UE. PRZENIESIENIE STATUTOWEJ SIEDZIBY SPÓŁKI DO INNEGO PAŃSTWA.

Trybunał wydał wyrok w sprawie C-106/16 dotyczącej przeniesienia statutowej siedziby spółki, któremu nie towarzyszy…

20-09-2017

PRAWO UE. SZWECJA PRZYJMUJE PENSJĘ MINIMALNĄ W SEKTORZE BUDOWLANYM.

Po 10 latach negocjacji, Szwedzkie Związki Zawodowe oraz Szwedzka Federacja Pracodawców z Sektora Budownictwa uzgodniły stawki…

13-07-2017

PRAWO UE. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW CORAZ TRUDNIEJSZE.

Dyrektywa Unijna 2014/67/UE sprawiła, że delegowanie pracowników staje się coraz trudniejsze. Kolejne Państwa, które nie zdążyły…

31-05-2017

PRAWO UE. WAŻNOŚĆ ZAŚWIADCZEŃ E101 / A1.

W sprawie C-620/15 francuska instytucja zabezpieczenia społecznego URSSAF zakwestionowała zaświadczenia A1 pracowników spółki A…

15-06-2016

PRAWO UE. ZAKAZ CHUSTY NA GŁOWIE W MIEJSCU PRACY MOŻE BYĆ UZASADNIONY.

W sprawie C-157/15 Rzecznik generalny stoi na stanowisku, że zakaz manifestowania przynależności religijnej w przedsiębiorstwie,…

14-04-2016

PRAWO UE. POLSKI PARLAMENT PRZECIWKO NOWELIZACJI DYREKTYWY O DELEGOWANIU.

W dniu 13.04.2016 wszystkie kluby parlamentarne zgodnie opowiedziały się za przyjęciem uchwały sprzeciwiającej się nowelizacji…

09-03-2016

PRAWO UE. KOMISJA PRZEDSTAWIA REFORMĘ DYREKTYWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW.

W dniu 08.03.2016 Komisja Europejska przedstawiła pierwszy projekt dotyczący Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który…

22-01-2016

PRAWO PL. PROJEKT USTAWY O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU.

W dniu 19.01.2016 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym…

31-12-2015

PRAWO PL. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW NA TERENIE POLSKI.

W dniu 14.12.2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w…

13-11-2015

POLSKA. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W Sprawie SK 9/14 Trybunał Konstytucyjny uznał za niesłuszne naliczanie przez ZUS składek od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w…

15-09-2015

PRAWO UE. CZAS PRACY PRACOWNIKÓW BEZ STAŁEGO MIEJSCA PRACY.

W dniu 10.09.2015 Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie ws. czasu poświęcanego na dojazd do pierwszego klienta i powrót od…

10-09-2015

PRAWO UE. TAKA SAMA PŁACA ZA TAKĄ SAMĄ PRACĘ.

W trakcie przemowy w dniu 09.09.2015, Jean-Claude Juncker przedstawił propozycje daleko idących zmian w zakresie wspólnego rynku…

25-08-2015

PRAWO UE. KONTROLE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

Okres wakacyjny nie oznaczał braku aktywności w sektorze delegowania. W dniu 23.07.2015 Parlament belgijski przyjął…

20-07-2015

PRAWO EU. CHORWACI MOGĄ PODEJMOWAĆ PRACĘ W 22 KRAJACH UE.

Od środy 1 lipca 2015 obywatele chorwaccy mogą poszukiwać zatrudnienia w 22 państwach członkowskich UE. W dalszym ciągu w pięciu…

14-07-2015

PRAWO UE. OBYWATELE PAŃSTW TRZECICH W KONTEKŚCIE ŁĄCZENIA RODZIN.

W sprawie C-153/14 Trybunał odniósł się do Dyrektywy 2003/86/WE, która określa warunki łączenia rodzin przez obywateli państw…

03-07-2015

PRAWO UE. MAKSYMALNY CZAS PRACY W UE.

Dyrektywa dotycząca aspektów organizacji czasu pracy 2003/88/WE ustanawia maksymalny tygodniowy czas pracy oraz obowiązkowy…

12-06-2015

PRAWO UE. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW CORAZ SZCZELNIEJ KONTROLOWANE.

Wraz z przyjęciem nowej dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników w 2014 roku, firmy napotykają coraz więcej utrudnień…

05-05-2015

PRAWO UE. DYREKTYWA 2003/88/WE WS. CZASU PRACY.

Audiencia Nacional (Hiszpania) wystąpiła z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (Sprawa C-266/14) odnośnie…

05-05-2015

EU LAW. DIRECTIVE 2003/88/EC ON WORKING TIME.

An interesting issue was raised by the Spanish Audiencia Nacional for a preliminary ruling (Case C-266/14) dealing with…

27-04-2015

PRAWO UE. UTRATA PRAWA JAZDY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM.

W dniu 23.04.2015 Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w sprawie (C-260/13) dotyczącej odmowy przez państwo UE możliwości…

03-04-2015

PRAWO FR. DEKRET WS. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FRANCJI.

01.04.2015 we Francji wszedł w życie dekret mający na celu zapobieganie nadużyciom w sektorze delegowania pracowników, jak…

03-04-2015

PRAWO UE. ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OBYWATELI UNII.

W dniu 26.03.2015 Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie C-67/14, w której ustosunkował się do możliwości pobierania…

16-03-2015

STATYSTYKI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ZA 2014 ROK.

Ubiegły rok okazał się „rekordowym“ rokiem Trybunału Sprawiedliwości w ujęciu zakończonych spraw. W 2014 Trybunał zakończył...

16-02-2015

PRAWO UE: MINIMALNA STAWKA PŁACY PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W dniu 12.02.2015 Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie dotyczącej definicji minimalnej stawki płacy pracowników…

11-12-2014

PRAWO UE. SANKCJE KARNE DLA ODBIORCY USŁUG ZA BRAK ZGŁOSZENIA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W dniu 03.12.2014 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie (C-315/13) w sprawie sankcji karnych dla odbiorcy usług…

14-11-2014

PRAWO UE. ODMOWA PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBCOKRAJOWCOM.

W dniu 11.11.2014 Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok dotyczący świadczeń socjalnych dla obcokrajowców poszukujących pracy w…

15-10-2014

PRAWO UE. PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI ORAZ POJĘCIE MINIMALNEJ STAWKI PŁACY.

W dniu 18.09.2014 Rzecznik Generalny Niils Wahl wydał opinię w sprawie (C-396/13) dotyczącej wierzytelności wynikających z…

28-09-2014

PRAWO UE. MINIMALNE WYNAGRODZENIE W KONTEKŚCIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

W dniu 18.09.2014 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż wymóg minimalnego wynagrodzenia dla pracowników firm mających siedzibę…

19-09-2014

PRAWO UE. PRACOWNICY DELEGOWANI Z PAŃSTW TRZECICH.

W dniu 11.09.2014 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał ważny wyrok (C-91/13) na temat delegowania pracowników wewnątrz Unii…

12-09-2014

PRAWO PL. DYSKWALIFIKACJA DELEGOWANIA PRZEZ NIEWYSTARCZAJĄCY OBRÓT Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ.

Agencja pracy tymczasowej zakwestionowała decyzję ZUS dotyczącą odmowy wydania zaświadczenia A1 dla pracownika oddelegowanego do…

02-09-2014

PRAWO UE. ZATRUDNIENIE W KILKU PAŃSTWACH.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował kwestię zatrudnienia w kilku Państwach wynikającą z art. 14 ust. 2 pkt b (ii)…