16-02-2015

PRAWO UE: MINIMALNA STAWKA PŁACY PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

 

UWAGA: W polskim tłumaczeniu orzeczenia C-396/13 w punktach 70 oraz 71 2) w kwestii dotyczącej pokrycia kosztów zakwaterowania pojawia się błąd. 

 

W dniu 12.02.2015 Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie dotyczącej definicji minimalnej stawki płacy pracowników delegowanych (C-396/13). 

W sprawie, o której pisałem w dniu 15.10.2014 w kontekście opinii Rzecznika Generalnego, a dotyczącej polskiej spółki Elektrobudowa Spółka Akcyjna (ESA), Trybunał Sprawiedliwości zdefiniował pojęcie płacy minimalnej pracowników delegowanych.

TS podkreślił przede wszystkim, że niezależnie od prawa właściwego dla stosunku pracy kwestie dotyczące minimalnej stawki płac są regulowane przepisami przyjmującego państwa członkowskiego, w tym przypadku przepisami fińskimi.

W świetle postawionych pytań prejudycjalnych Trybunał orzekł, że dyrektywa nie sprzeciwia się̨ obliczaniu płacy minimalnej za pracę na podstawie stawki godzinowej lub za pracę na akord w oparciu o zaszeregowanie pracowników do kategorii wynagrodzenia, pod warunkiem, że to obliczenie i zaszeregowanie są dokonywane na podstawie wiążących i przejrzystych przepisów, czego zweryfikowanie należy do sadu krajowego.

Trybunał wypowiedział się odnośnie kolejnych części składowych pensji, tj. diety, dodatku za czas potrzebny na dojazd do pracy, pokrycia kosztów zakwaterowania, dodatku w postaci bonów na posiłki, dodatku wakacyjnego.

W pierwszej kwestii Trybunał zauważył, że stała dieta, której celem jest zapewnienie ochrony socjalnej danym pracownikom poprzez zrekompensowanie niedogodności związanych z oddelegowaniem, nie jest wypłacana pracownikom tytułem zwrotu wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania. Wynika z tego, że stałą dietę należy zakwalifikować́ jako dodatek właściwy delegowaniu i że zgodnie z dyrektywą należy ją uznać za część płacy minimalnej na warunkach identycznych jak te, jakim podlega włączenie tej diety to płacy minimalnej wypłacanej pracownikom lokalnym w przypadku ich delegowania wewnątrz danego państwa członkowskiego.

W przypadku odszkodowania za czas potrzebny na dotarcie do pracy Trybunał zauważył, że ponieważ odszkodowanie to nie jest wypłacane tytułem zwrotu wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika na skutek delegowania, to zgodnie z dyrektywą należy je uznać́ za dodatek właściwy delegowaniu, a tym samym za część płacy minimalnej.

Trybunał wskazał natomiast, że pokrycie przez ESA kosztów zakwaterowania swoich pracowników, a także wydanie pracownikom bonów na posiłki w celu zrekompensowania kosztu życia faktycznie poniesionego przez pracowników na skutek delegowania nie mogą stanowić elementów płacy minimalnej.

W odniesieniu do przyznania dodatku wakacyjnego Trybunał przypomniał, że każdy pracownik ma prawo do corocznego płatnego urlopu. Z powyższego wynika, że dyrektywę należy interpretować́ w ten sposób, że minimalny dodatek wakacyjny, jaki musi być́ przyznany pracownikowi za minimalny wymiar płatnych urlopów wypoczynkowych, odpowiada płacy minimalnej, do jakiej pracownik ten ma prawo w danym okresie.

Mariusz Gładysz

Więcej artykułów:

06-08-2019

PRAWO UE: DELEGOWANIE DO SZWAJCARII.

Szwajcaria nie należy do UE i dlatego delegowanie odbywa się na innych warunkach niż w przypadku Państw UE...

15-12-2018

PRAWO UE. MINIMALNY TYGODNIOWY ODPOCZYNEK.

Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-306/16 dokonał intepretacji kwestii minimalnego odpoczynku dobowego w referencynjnym…

13-11-2018

PRAWO UE. A1 – MIESIĄC UBEZPIECZENIA PRZED ODDELEGOWANIEM.

W sprawie C-451/17 TS zajął stanowisko w kwestii miesięcznego okresu ubezpieczenia pracownika w kraju jego pochodzenia w celu…

29-08-2018

PRAWO UE. NOWA DYREKTYWA DOT. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW.

Dyrektywa 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 dotycząca delegowania pracowników została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii…

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO WĘGIER.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Węgier.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO WŁOCH.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Włoch.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO SZWECJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Szwecji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO SZWAJCARII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Szwajcarii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO PORTUGALII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Portugalii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO POLSKI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Polski.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO NIEMIEC.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Niemiec.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO HISZPANII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Hiszpanii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO GRECJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Grecji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FRANCJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Francji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FINLANDII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Finlandii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO DANII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Danii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO BELGII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Belgii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO AUSTRII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Austrii.

25-10-2017

PRAWO UE. PRZENIESIENIE STATUTOWEJ SIEDZIBY SPÓŁKI DO INNEGO PAŃSTWA.

Trybunał wydał wyrok w sprawie C-106/16 dotyczącej przeniesienia statutowej siedziby spółki, któremu nie towarzyszy…

20-09-2017

PRAWO UE. SZWECJA PRZYJMUJE PENSJĘ MINIMALNĄ W SEKTORZE BUDOWLANYM.

Po 10 latach negocjacji, Szwedzkie Związki Zawodowe oraz Szwedzka Federacja Pracodawców z Sektora Budownictwa uzgodniły stawki…

13-07-2017

PRAWO UE. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW CORAZ TRUDNIEJSZE.

Dyrektywa Unijna 2014/67/UE sprawiła, że delegowanie pracowników staje się coraz trudniejsze. Kolejne Państwa, które nie zdążyły…

31-05-2017

PRAWO UE. WAŻNOŚĆ ZAŚWIADCZEŃ E101 / A1.

W sprawie C-620/15 francuska instytucja zabezpieczenia społecznego URSSAF zakwestionowała zaświadczenia A1 pracowników spółki A…

15-06-2016

PRAWO UE. ZAKAZ CHUSTY NA GŁOWIE W MIEJSCU PRACY MOŻE BYĆ UZASADNIONY.

W sprawie C-157/15 Rzecznik generalny stoi na stanowisku, że zakaz manifestowania przynależności religijnej w przedsiębiorstwie,…

14-04-2016

PRAWO UE. POLSKI PARLAMENT PRZECIWKO NOWELIZACJI DYREKTYWY O DELEGOWANIU.

W dniu 13.04.2016 wszystkie kluby parlamentarne zgodnie opowiedziały się za przyjęciem uchwały sprzeciwiającej się nowelizacji…

09-03-2016

PRAWO UE. KOMISJA PRZEDSTAWIA REFORMĘ DYREKTYWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW.

W dniu 08.03.2016 Komisja Europejska przedstawiła pierwszy projekt dotyczący Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który…

22-01-2016

PRAWO PL. PROJEKT USTAWY O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU.

W dniu 19.01.2016 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym…

31-12-2015

PRAWO PL. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW NA TERENIE POLSKI.

W dniu 14.12.2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w…

13-11-2015

POLSKA. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W Sprawie SK 9/14 Trybunał Konstytucyjny uznał za niesłuszne naliczanie przez ZUS składek od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w…

15-09-2015

PRAWO UE. CZAS PRACY PRACOWNIKÓW BEZ STAŁEGO MIEJSCA PRACY.

W dniu 10.09.2015 Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie ws. czasu poświęcanego na dojazd do pierwszego klienta i powrót od…

10-09-2015

PRAWO UE. TAKA SAMA PŁACA ZA TAKĄ SAMĄ PRACĘ.

W trakcie przemowy w dniu 09.09.2015, Jean-Claude Juncker przedstawił propozycje daleko idących zmian w zakresie wspólnego rynku…

25-08-2015

PRAWO UE. KONTROLE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

Okres wakacyjny nie oznaczał braku aktywności w sektorze delegowania. W dniu 23.07.2015 Parlament belgijski przyjął…

20-07-2015

PRAWO EU. CHORWACI MOGĄ PODEJMOWAĆ PRACĘ W 22 KRAJACH UE.

Od środy 1 lipca 2015 obywatele chorwaccy mogą poszukiwać zatrudnienia w 22 państwach członkowskich UE. W dalszym ciągu w pięciu…

14-07-2015

PRAWO UE. OBYWATELE PAŃSTW TRZECICH W KONTEKŚCIE ŁĄCZENIA RODZIN.

W sprawie C-153/14 Trybunał odniósł się do Dyrektywy 2003/86/WE, która określa warunki łączenia rodzin przez obywateli państw…

03-07-2015

PRAWO UE. MAKSYMALNY CZAS PRACY W UE.

Dyrektywa dotycząca aspektów organizacji czasu pracy 2003/88/WE ustanawia maksymalny tygodniowy czas pracy oraz obowiązkowy…

12-06-2015

PRAWO UE. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW CORAZ SZCZELNIEJ KONTROLOWANE.

Wraz z przyjęciem nowej dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników w 2014 roku, firmy napotykają coraz więcej utrudnień…

05-05-2015

PRAWO UE. DYREKTYWA 2003/88/WE WS. CZASU PRACY.

Audiencia Nacional (Hiszpania) wystąpiła z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (Sprawa C-266/14) odnośnie…

05-05-2015

EU LAW. DIRECTIVE 2003/88/EC ON WORKING TIME.

An interesting issue was raised by the Spanish Audiencia Nacional for a preliminary ruling (Case C-266/14) dealing with…

27-04-2015

PRAWO UE. UTRATA PRAWA JAZDY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM.

W dniu 23.04.2015 Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w sprawie (C-260/13) dotyczącej odmowy przez państwo UE możliwości…

03-04-2015

PRAWO FR. DEKRET WS. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FRANCJI.

01.04.2015 we Francji wszedł w życie dekret mający na celu zapobieganie nadużyciom w sektorze delegowania pracowników, jak…

03-04-2015

PRAWO UE. ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OBYWATELI UNII.

W dniu 26.03.2015 Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie C-67/14, w której ustosunkował się do możliwości pobierania…

16-03-2015

STATYSTYKI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ZA 2014 ROK.

Ubiegły rok okazał się „rekordowym“ rokiem Trybunału Sprawiedliwości w ujęciu zakończonych spraw. W 2014 Trybunał zakończył...

16-02-2015

PRAWO UE: MINIMALNA STAWKA PŁACY PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W dniu 12.02.2015 Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie dotyczącej definicji minimalnej stawki płacy pracowników…

11-12-2014

PRAWO UE. SANKCJE KARNE DLA ODBIORCY USŁUG ZA BRAK ZGŁOSZENIA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W dniu 03.12.2014 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie (C-315/13) w sprawie sankcji karnych dla odbiorcy usług…

14-11-2014

PRAWO UE. ODMOWA PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBCOKRAJOWCOM.

W dniu 11.11.2014 Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok dotyczący świadczeń socjalnych dla obcokrajowców poszukujących pracy w…

15-10-2014

PRAWO UE. PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI ORAZ POJĘCIE MINIMALNEJ STAWKI PŁACY.

W dniu 18.09.2014 Rzecznik Generalny Niils Wahl wydał opinię w sprawie (C-396/13) dotyczącej wierzytelności wynikających z…

28-09-2014

PRAWO UE. MINIMALNE WYNAGRODZENIE W KONTEKŚCIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

W dniu 18.09.2014 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż wymóg minimalnego wynagrodzenia dla pracowników firm mających siedzibę…

19-09-2014

PRAWO UE. PRACOWNICY DELEGOWANI Z PAŃSTW TRZECICH.

W dniu 11.09.2014 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał ważny wyrok (C-91/13) na temat delegowania pracowników wewnątrz Unii…

12-09-2014

PRAWO PL. DYSKWALIFIKACJA DELEGOWANIA PRZEZ NIEWYSTARCZAJĄCY OBRÓT Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ.

Agencja pracy tymczasowej zakwestionowała decyzję ZUS dotyczącą odmowy wydania zaświadczenia A1 dla pracownika oddelegowanego do…

02-09-2014

PRAWO UE. ZATRUDNIENIE W KILKU PAŃSTWACH.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował kwestię zatrudnienia w kilku Państwach wynikającą z art. 14 ust. 2 pkt b (ii)…