12-06-2015

Prawo UE. Delegowanie pracowników coraz szczelniej kontrolowane. 

Wraz z przyjęciem nowej dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników w 2014 roku, firmy napotykają coraz więcej utrudnień administracyjnych ze strony kolejnych Państw Unii Europejskiej.

Sztandarowym przykładem jest Francja, która nie tylko adoptowała jako pierwsza dyrektywę, ale przyjęła również przepisy wykonawcze. Nowe przepisy określają w sposób szczegółowy wszystkie wymogi formalne, które firmy muszą spełniać aby oddelegować pracownika na terytorium Francji. Katalog ten obejmuje między innymi obligatoryjne powołanie reprezentanta we Francji oraz przechowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika delegowanego (umowy o pracę, rozliczenie czasu pracy, listę płac, potwierdzenie przelewów wynagrodzeń). Ponadto w stosunku do polskich firm delegujących pracowników, jak również firm francuskich korzystających z tej formy współpracy, zaostrzono kary za nieprzestrzeganie nowych postanowień. Sankcje obejmują działania od kar finansowych do odpowiedzialności karnej włącznie. Natomiast w celu właściwego egzekwowania nowych przepisów w ramach inspekcji pracy wydzielono specjalne struktury, które specjalizują się w kontrolach pracowników delegowanych.

Kolejnym krajem, który podjął działania w kwestii delegowania, jest Belgia. Belgijski ustawodawca przygotował ustawę w 2013 roku, której celem jest walka z nadużyciami w sferze delegowania pracowników. Jednocześnie w świetle belgijskich przepisów rozpoczął się proces łamania postanowień wynikających z prawa europejskiego. Administracja belgijska zaczęła jednostronnie kwestionować formularze A1 i obligatoryjnie zmuszać pracodawców do odprowadzania składek za pracowników delegowanych do belgijskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Kolejne upomnienia ze strony Komisji nie przyniosły rezultatu i w marcu 2015 r. Komisja skierowała sprawę przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości. Tymczasem proceder kwestionowania A1 nadal trwa i do momentu rozstrzygnięcia sporu przez Trybunał, kontrole w Belgii będą należeć do długich i skomplikowanych. 

Z kolei w Danii, w dniu 01.03 2015 weszła w życie poprawka do ustawy dot. delegowania pracowników. Duński parlament za przykładem innych państw zdecydował zaostrzyć kary za brak lub niewłaściwe zgłoszenie pracowników delegowanych na terytorium Danii. Za niedopełnienie obowiązku powiadomienia duńskiego urzędu (RUT) przewidziano wyższe konsekwencje finansowe.  

W końcu w Hiszpanii, w marcu 2015 hiszpański ustawodawca przyjął dekret powołujący nowych urzędników w celu kontroli min. w zakresie prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych. Oczywistą konsekwencją będą również kontrole w sektorze pracowników delegowanych.

Wszystkie przedstawione przykłady charakteryzuje wola właściwego uregulowania rynku pracowników delegowanych, jednak zbyt daleko idące przepisy mogą przyczynić się do dyskryminacji tej grupy pracowników. Częste kontrole oraz zbyt szczegółowe zapisy ustawowe pozostawiają spore pole manewru machinie urzędniczej, która może w dłuższej perspektywie przyczynić się do zmiany trendu w kierunku ograniczenia przepływu pracowników delegowanych.

Należy ponadto pamiętać, że to jedynie początek procesu, u którego genezy było doprecyzowanie przepisów...

Mariusz Gładysz

Więcej artykułów:

06-08-2019

PRAWO UE: DELEGOWANIE DO SZWAJCARII.

Szwajcaria nie należy do UE i dlatego delegowanie odbywa się na innych warunkach niż w przypadku Państw UE...

15-12-2018

PRAWO UE. MINIMALNY TYGODNIOWY ODPOCZYNEK.

Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-306/16 dokonał intepretacji kwestii minimalnego odpoczynku dobowego w referencynjnym…

13-11-2018

PRAWO UE. A1 – MIESIĄC UBEZPIECZENIA PRZED ODDELEGOWANIEM.

W sprawie C-451/17 TS zajął stanowisko w kwestii miesięcznego okresu ubezpieczenia pracownika w kraju jego pochodzenia w celu…

29-08-2018

PRAWO UE. NOWA DYREKTYWA DOT. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW.

Dyrektywa 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 dotycząca delegowania pracowników została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii…

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO WĘGIER.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Węgier.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO WŁOCH.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Włoch.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO SZWECJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Szwecji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO SZWAJCARII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Szwajcarii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO PORTUGALII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Portugalii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO POLSKI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Polski.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO NIEMIEC.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Niemiec.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO HISZPANII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Hiszpanii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO GRECJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Grecji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FRANCJI.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Francji.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FINLANDII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Finlandii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO DANII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Danii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO BELGII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Belgii.

14-01-2018

WYMOGI FORMALNE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO AUSTRII.

Podstawowe informacje nt. wymogów formalnych przed oddelegowaniem pracowników do Austrii.

25-10-2017

PRAWO UE. PRZENIESIENIE STATUTOWEJ SIEDZIBY SPÓŁKI DO INNEGO PAŃSTWA.

Trybunał wydał wyrok w sprawie C-106/16 dotyczącej przeniesienia statutowej siedziby spółki, któremu nie towarzyszy…

20-09-2017

PRAWO UE. SZWECJA PRZYJMUJE PENSJĘ MINIMALNĄ W SEKTORZE BUDOWLANYM.

Po 10 latach negocjacji, Szwedzkie Związki Zawodowe oraz Szwedzka Federacja Pracodawców z Sektora Budownictwa uzgodniły stawki…

13-07-2017

PRAWO UE. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW CORAZ TRUDNIEJSZE.

Dyrektywa Unijna 2014/67/UE sprawiła, że delegowanie pracowników staje się coraz trudniejsze. Kolejne Państwa, które nie zdążyły…

31-05-2017

PRAWO UE. WAŻNOŚĆ ZAŚWIADCZEŃ E101 / A1.

W sprawie C-620/15 francuska instytucja zabezpieczenia społecznego URSSAF zakwestionowała zaświadczenia A1 pracowników spółki A…

15-06-2016

PRAWO UE. ZAKAZ CHUSTY NA GŁOWIE W MIEJSCU PRACY MOŻE BYĆ UZASADNIONY.

W sprawie C-157/15 Rzecznik generalny stoi na stanowisku, że zakaz manifestowania przynależności religijnej w przedsiębiorstwie,…

14-04-2016

PRAWO UE. POLSKI PARLAMENT PRZECIWKO NOWELIZACJI DYREKTYWY O DELEGOWANIU.

W dniu 13.04.2016 wszystkie kluby parlamentarne zgodnie opowiedziały się za przyjęciem uchwały sprzeciwiającej się nowelizacji…

09-03-2016

PRAWO UE. KOMISJA PRZEDSTAWIA REFORMĘ DYREKTYWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW.

W dniu 08.03.2016 Komisja Europejska przedstawiła pierwszy projekt dotyczący Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który…

22-01-2016

PRAWO PL. PROJEKT USTAWY O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU.

W dniu 19.01.2016 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym…

31-12-2015

PRAWO PL. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW NA TERENIE POLSKI.

W dniu 14.12.2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w…

13-11-2015

POLSKA. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W Sprawie SK 9/14 Trybunał Konstytucyjny uznał za niesłuszne naliczanie przez ZUS składek od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w…

15-09-2015

PRAWO UE. CZAS PRACY PRACOWNIKÓW BEZ STAŁEGO MIEJSCA PRACY.

W dniu 10.09.2015 Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie ws. czasu poświęcanego na dojazd do pierwszego klienta i powrót od…

10-09-2015

PRAWO UE. TAKA SAMA PŁACA ZA TAKĄ SAMĄ PRACĘ.

W trakcie przemowy w dniu 09.09.2015, Jean-Claude Juncker przedstawił propozycje daleko idących zmian w zakresie wspólnego rynku…

25-08-2015

PRAWO UE. KONTROLE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

Okres wakacyjny nie oznaczał braku aktywności w sektorze delegowania. W dniu 23.07.2015 Parlament belgijski przyjął…

20-07-2015

PRAWO EU. CHORWACI MOGĄ PODEJMOWAĆ PRACĘ W 22 KRAJACH UE.

Od środy 1 lipca 2015 obywatele chorwaccy mogą poszukiwać zatrudnienia w 22 państwach członkowskich UE. W dalszym ciągu w pięciu…

14-07-2015

PRAWO UE. OBYWATELE PAŃSTW TRZECICH W KONTEKŚCIE ŁĄCZENIA RODZIN.

W sprawie C-153/14 Trybunał odniósł się do Dyrektywy 2003/86/WE, która określa warunki łączenia rodzin przez obywateli państw…

03-07-2015

PRAWO UE. MAKSYMALNY CZAS PRACY W UE.

Dyrektywa dotycząca aspektów organizacji czasu pracy 2003/88/WE ustanawia maksymalny tygodniowy czas pracy oraz obowiązkowy…

12-06-2015

PRAWO UE. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW CORAZ SZCZELNIEJ KONTROLOWANE.

Wraz z przyjęciem nowej dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników w 2014 roku, firmy napotykają coraz więcej utrudnień…

05-05-2015

PRAWO UE. DYREKTYWA 2003/88/WE WS. CZASU PRACY.

Audiencia Nacional (Hiszpania) wystąpiła z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (Sprawa C-266/14) odnośnie…

05-05-2015

EU LAW. DIRECTIVE 2003/88/EC ON WORKING TIME.

An interesting issue was raised by the Spanish Audiencia Nacional for a preliminary ruling (Case C-266/14) dealing with…

27-04-2015

PRAWO UE. UTRATA PRAWA JAZDY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM.

W dniu 23.04.2015 Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w sprawie (C-260/13) dotyczącej odmowy przez państwo UE możliwości…

03-04-2015

PRAWO FR. DEKRET WS. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO FRANCJI.

01.04.2015 we Francji wszedł w życie dekret mający na celu zapobieganie nadużyciom w sektorze delegowania pracowników, jak…

03-04-2015

PRAWO UE. ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OBYWATELI UNII.

W dniu 26.03.2015 Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie C-67/14, w której ustosunkował się do możliwości pobierania…

16-03-2015

STATYSTYKI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ZA 2014 ROK.

Ubiegły rok okazał się „rekordowym“ rokiem Trybunału Sprawiedliwości w ujęciu zakończonych spraw. W 2014 Trybunał zakończył...

16-02-2015

PRAWO UE: MINIMALNA STAWKA PŁACY PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W dniu 12.02.2015 Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie dotyczącej definicji minimalnej stawki płacy pracowników…

11-12-2014

PRAWO UE. SANKCJE KARNE DLA ODBIORCY USŁUG ZA BRAK ZGŁOSZENIA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH.

W dniu 03.12.2014 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie (C-315/13) w sprawie sankcji karnych dla odbiorcy usług…

14-11-2014

PRAWO UE. ODMOWA PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBCOKRAJOWCOM.

W dniu 11.11.2014 Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok dotyczący świadczeń socjalnych dla obcokrajowców poszukujących pracy w…

15-10-2014

PRAWO UE. PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI ORAZ POJĘCIE MINIMALNEJ STAWKI PŁACY.

W dniu 18.09.2014 Rzecznik Generalny Niils Wahl wydał opinię w sprawie (C-396/13) dotyczącej wierzytelności wynikających z…

28-09-2014

PRAWO UE. MINIMALNE WYNAGRODZENIE W KONTEKŚCIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

W dniu 18.09.2014 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż wymóg minimalnego wynagrodzenia dla pracowników firm mających siedzibę…

19-09-2014

PRAWO UE. PRACOWNICY DELEGOWANI Z PAŃSTW TRZECICH.

W dniu 11.09.2014 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał ważny wyrok (C-91/13) na temat delegowania pracowników wewnątrz Unii…

12-09-2014

PRAWO PL. DYSKWALIFIKACJA DELEGOWANIA PRZEZ NIEWYSTARCZAJĄCY OBRÓT Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ.

Agencja pracy tymczasowej zakwestionowała decyzję ZUS dotyczącą odmowy wydania zaświadczenia A1 dla pracownika oddelegowanego do…

02-09-2014

PRAWO UE. ZATRUDNIENIE W KILKU PAŃSTWACH.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował kwestię zatrudnienia w kilku Państwach wynikającą z art. 14 ust. 2 pkt b (ii)…